top of page
ส่งข้อมูล

ยินดีที่ได้รู้จัก

Screen Shot 2564-01-06 at 15.49.27.png

ปุ่มต่างๆ สูง 45

ฟอร์มให้กรอกต่างๆ สูง 50 ยาว 405 ขอบหนา 3

หัวข้อสูง 90

ช่องว่างระหว่างเมนูและ หัวข้อหน้า (ช่องว่างบนแรก) ขนาดช่องว่าง 80

ช่องว่างระหว่าง object สุดท้ายกับฟุตเตอร์ (ช่องว่างสุดท้าย) ขนาดช่องว่าง 80

ช่องว่างระหว่างหัวข้อกับย่อหน้า ขนาดช่องว่าง 45

ช่องว่างระหว่างย่อหน้ากับรูป/รูปกับย่อหน้า ขนาดช่องว่าง 55

ช่องว่างระหว่างรูปกับหัวข้อ ขนาดช่องว่าง 65

สีน้ำเงินเข้ม (สีตัวอักษร สีพื้นปุ่ม พื้นเมนู) RGB 37 92 159 (ในพาเลทวิกซ์ #005CA4)

สีเทาเข้ม (สีตัวอักษรฟุตเตอร์) RGB 145 145 145 (ในพาเลทวิกซ์ #919191)

สีฟ้า (สีตัวอักษร สีเส้นขีด) RGB 105 146 183 (ในพาเลทวิกซ์ #5D92BB)

Screen Shot 2564-01-06 at 15.56.27.png
Screen Shot 2564-01-06 at 16.00.31.png
bottom of page